Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών σέβεται και γνωρίζει το Νόμο 138/2001 εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, και συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου Ευρώπης 1981 που υπεγράφη από την Κυπριακή Δημοκρατία το 1987 και προνοούσε την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνει μόνο όταν το υποκείμενο δεδομένων δώσει τη ρητή συγκατάθεση του.