Αρχική Σελίδα / Νομοθεσία / Διασυνοριακές Συναλλαγές
Print this page
 
Διασυνοριακές Συναλλαγές
 

Νομοθετική Διάταξη

  • Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αρ. 2560/2001, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου, 2001, σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Ο παρόν κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλύπτει διασυνοριακές συναλλαγές σε ευρώ εντός της κοινότητας μέχρι του μέγιστου ποσού 50,000 ευρώ.
  • Ο Κανονισμός προβλέπει διαφάνεια στις χρεώσεις των διασυνοριακών πληρωμών και χρήση των διεθνή προτύπων για το Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) και τον Κωδικό Αναγνώρισης Τραπέζης (BIC) για διευκόλυνση των διασυνοριακών μεταφορών πίστωσης.      

Τι σημαίνει διασυνοριακές συναλλαγές;

Στον  όρο «Διασυνοριακές πληρωμές» εντάσσονται οι  διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης και διασυνοριακές πράξεις ηλεκτρονικής πληρωμής. Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται για πληρωμές με επιταγή.

Ποιες χρεώσεις εφαρμόζονται σε ηλεκτρονικές πληρωμές διασυνοριακών συναλλαγών καθώς και σε διασυνοριακές συναλλαγές πίστωσης;

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού επιβάλλεται σε όλα τα ιδρύματα όπως οι χρεώσεις για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικής πληρωμής καθώς και για μεταφορά πίστωσης να είναι οι ίδιες για αντίστοιχες σε ευρώ στο εσωτερικό του κράτους όπου είναι μόνιμα το ίδρυμα.

Ποιες πληροφορίες θα πρέπει να παρέχει το ίδρυμα σε σχέση με τις χρεώσεις;

Κάθε ίδρυμα πρέπει να παρέχει γραπτώς στους πελάτες του τα ακόλουθα  με κατανοητή μορφή:  

πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις που επιβάλλει για διασυνοριακές πληρωμές και πληρωμές στο εσωτερικό του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο

Κάθε μεταβολή στις χρεώσεις γνωστοποιείται με τον πιο πάνω τρόπο πριν από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της.

Πληρωμές με νόμισμα άλλου κράτους

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού είναι εφικτό να εκτελούνται διασυνοριακές πληρωμές με νόμισμα άλλου κράτους εφόσον αυτό ενημερώσει την Επιτροπή για την απόφαση του να υιοθετήσει την εφαρμογή αυτού του Κανονισμού και στο νόμισμα του. Για παράδειγμα η Σουηδία έχει υιοθετήσει αυτή την επιλογή εν αντιθέσει με την Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν το έκαναν. Ως εκ τούτου, σε διασυνοριακές πληρωμές με σουηδικό νόμισμα  θα υιοθετούνται οι κανονισμοί, ενώ στο αγγλικό νόμισμα όχι.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων για διασυνοριακή ηλεκτρονική συναλλαγή

Σε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει ο καταναλωτής να ειδοποιήσει αμέσως την τράπεζα του. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα. Μπορεί παράλληλα να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του κρατώντας πάντοτε αντίγραφο. Εάν το παράπονο εξακολουθεί να υφίσταται τότε θα πρέπει να αποταθεί στον Επίτροπο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

Εάν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής βρίσκεται στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου καθώς και στην Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν μπορεί να χρησιμοποιήσει το δίκτυο FIN-NET της χώρας του. Το δίκτυο αυτό είναι ένα όργανο εξωδικαστικών διασυνοριακών διαφορών για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

 
Χάρτης Πλοήγησης
Όροι Χρήσης
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright ©2012 Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Designed & Developed by NETinfo Plc

Επικοινωνία
 

Γραφείο Λευκωσίας – Κεντρικό Γραφείο
Διεύθυνση: Λεωφ. Ακροπόλεως 8, Γραφείο 302, 2006, Στρόβολος, 
Τ.Θ. 24874, 1304 - Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 700 00 700 
Φαξ: +357-22-516118 
e-mail: info@katanalotis.org.cy

 

μέλος των οργανισμών: