Αρχική Σελίδα / Νομοθεσία / Χρονομεριστικές Συμβάσεις
Print this page
 
Χρονομεριστικές Συμβάσεις
 

Νομοθετικές Διατάξεις

  • Ο Περί της Χρονομεριστικής Σύμβασης Νόμος του 2001, 113(Ι)/2001 όπως τροποποιήθηκε 127 (Ι)/2004, 96(Ι)/2007, 34(Ι)2011
  • Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής

Γενικές Πληροφορίες

1.       Τι είναι Χρονομεριστική Σύμβαση; Είναι η σύμβαση που έχει διάρκεια πέραν του ενός (1) έτους με την οποία ο καταναλωτής αποκτά, έναντι τιμήματος, δικαίωμα χρήσης ενός ή περισσότερων ακινήτων και/ή καταλυμάτων προς διανυκτέρευση για περισσότερες από μια περιόδους χρήσης. Ας σημειωθεί ακόμη ότι ακίνητο και/ή κατάλυμα σημαίνει κάθε προοριζόμενο κτίριο το οποίο είναι αδειούχο σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 έως 2000.

2.       Τι πρέπει να προσέξετε πριν υπογράψετε;  Πάντοτε προτού υπογράψετε μια χρονομεριστική σύμβαση θα πρέπει να ελέγχετε αν οι πληροφορίες για το ακίνητο είναι αληθή, αν υπάρχει όντως το συγκεκριμένο ακίνητο, σε ποια κατάσταση βρίσκεται το εν λόγω ακίνητο καθώς και τις συνθήκες διαμονής, διευκολύνσεων, καθαριότητας και εξυπηρέτησης.

3.       Πότε μια χρονομεριστική σύμβαση θεωρείται έγκυρη;  Μια σύμβαση θεωρείται έγκυρη εφόσον διατυπωθεί γραπτώς, συνοδεύεται από το έντυπο κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασης και από το έντυπο πληροφόρησης για τα δικαιώματα του αγοραστή καθώς και τις υποχρεώσεις του πωλητή. Τέλος πρέπει να υπογράφεται από τον πωλητή και τον καταναλωτή.

4.       Σε ποιά γλώσσα πρέπει να είναι η σύμβαση;  Στη γλώσσα ή σε μία από τις γλώσσες της χώρας όπου κατοικεί ο καταναλωτής.

5.       Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του πωλητή;

v  να πληροφορήσει γραπτώς τον καταναλωτή ως προς το δικαίωμα του προς υπαναχώρηση και/ή καταγγελία της σύμβασης εντός 15 ημερολογιακών ημερών*

v  να πληροφορήσει τον καταναλωτή σχετικά με το όνομα και την πλήρη διεύθυνση του

v  να παραδώσει έγγραφο στο οποίο να περιγράφεται το ακίνητο με σύντομες και ακριβή πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα όπως η ταυτότητα και κατοικία των συμβαλλόμενων, οι κοινόχρηστες υπηρεσίες και εγκαταστάσεις. Όλες αυτές οι πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

 

v  Ο πωλητής απαγορεύεται να απαιτήσει ή να δεκτή προκαταβολή για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου προσώπου πριν την πάροδο των 15 ημερών όπου υπάρχει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

*Η ημερολογιακή μέρα σημαίνει όλες τις μέρες του χρόνου συμπεριλαμβανομένου και αργίες καθώς και σαββατοκύριακα. Η σύμβαση είναι σε ισχύ την επόμενη μέρα της υπογραφής της.

 

***ΠΡΟΣΟΧΗ***  ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΣΚΟΥΝ ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΝ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

6.       Πόσο σημαντική είναι η χρονική στιγμή ακύρωσης μια χρονομεριστικής σύμβασης;  Για σκοπούς αποφυγής προβλημάτων είναι καλύτερα να προβείτε σε έγκαιρη και έγκυρη ακύρωση ή καταγγελία της σύμβασης. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση έναντι του πωλητή.

7.       Ποια είναι η διαδικασία ακύρωσης μιας χρονομεριστικής σύμβασης;   Πριν υπογράψετε μια σύμβαση θα πρέπει να μελετήσετε με δέουσα προσοχή όλους τους όρους και τις υποχρεώσεις που πρόκειται να αναλάβετε, καθώς και τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος. Για παράδειγμα, μια σύμβαση μπορεί να μη σας παρέχει το δικαίωμα ακύρωσης και έτσι να μην έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας που δώσατε ως προκαταβολή. Επιπλέον, η σύμβαση πρέπει να συνοδεύεται με το έντυπο ακύρωσης και καταγγελίας.  Παρόλα αυτά είναι εφικτό να καταγγείλετε και/ή ακυρώσετε τη σύμβαση, χωρίς οποιαδήποτε δικαιολογία, αποστέλλοντας το σχετικό έντυπο ακύρωσης στον πωλητή εντός 15 ημερών από τη μέρα υπογραφής. Επίσης, μπορείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη, σε περίπτωση  που δεν περιέχει πληροφορίες που αναφέρονται στο νόμο, αποστέλλοντας το σχετικό έντυπο στον πωλητή.

8.       Υπάρχουν οποιαδήποτε έξοδα από πλευράς καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης;  Ο καταναλωτής δεν καταβάλλει οποιαδήποτε έξοδα σε περίπτωση που υπαναχωρεί από τη σύμβαση εφόσον η υπαναχώρηση είναι εντός τον χρονικών ορίων που ορίζει ο παρόν νόμος.

9.       Πως ακυρώνεται η πιστωτική συμφωνία που καλύπτει τη χρονομετρική σύμβαση;  Ταυτόχρονα με την ακύρωση ή καταγγελία της συμφωνίας που καλύπτεται είτε ολικά είτε εν μέρει από τη πιστωτική σύμβαση, τότε η πιστωτική σύμβαση θεωρείται άκυρη από τη στιγμή της καταγγελίας ή της υπαναχώρησης και ο αγοραστής δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση με την πιστωτική σύμβαση.

 
Χάρτης Πλοήγησης
Όροι Χρήσης
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright ©2012 Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Designed & Developed by NETinfo Plc

Επικοινωνία
 

Γραφείο Λευκωσίας – Κεντρικό Γραφείο
Διεύθυνση: Λεωφ. Ακροπόλεως 8, Γραφείο 302, 2006, Στρόβολος, 
Τ.Θ. 24874, 1304 - Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 700 00 700 
Φαξ: +357-22-516118 
e-mail: info@katanalotis.org.cy

 

μέλος των οργανισμών: