Αρχική Σελίδα / Νομοθεσία / Τηλεπικοινωνίες
Print this page
 
Τηλεπικοινωνίες
 

Νομοθετική Διάταξη

Ο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος     του  2004(112(I)/2004) ως τροποποιήθηκε 84(I)/2005, 149(I)/2005, 67(I)/2006, 113(I)/2007, 134(I)/2007, 46(I)/2008, 103(I)/2009, 94(I)/2011,  51(I)/2012, 160(Ι)/2013, 77(I)/2014

Ήξερες ότι….

Όλοι οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι υπόχρεοι να ανακοινώνουν τις πληροφορίες τιμολόγησης και χρέωσης.

Οι πληροφορίες  αυτές πρέπει να είναι ακριβείς και διαφανείς.

 • Η αναδρομική αύξηση χρεώσεων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του καταναλωτή.
 • Κάθε συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να περιέχει με σαφή και κατανοητό τρόπο τα ακόλουθα:
  • τα στοιχεία και τη διεύθυνση του φορέα παροχής δημοσίου δικτύου επικοινωνιών.
  • Τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται
  • τις επιλογές του συνδρομητή σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα θα περιληφθούν σε κατάλογο συνδρομητών και το είδος αυτών των δεδομένων
  • τις λεπτομέρειες των τιμών και των τιμολογίων, τα μέσα με τα οποία δύναται να αποκτώνται επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλα τα ισχύοντα τιμολόγια και τέλη συντήρησης, τις προσφερόμενες μεθόδους πληρωμής και κάθε διαφορά κόστους που οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής
  • τη διάρκεια της σύμβασης, και όρους για την ανανέωση της
  • την καταγγελία των υπηρεσιών και της σύμβασης
  • κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας
 • Κάθε οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών πρέπει εντός ενός μήνα (1) πριν την ημερομηνία εφαρμογής οποιασδήποτε τροποποίησης στους συμβατικούς όρους να ειδοποιήσει τους καταναλωτές της υπηρεσίας αυτής  σχετικά με α) τον προτεινόμενη τροποποίηση στους όρους, και β) το δικαίωμα των καταναλωτών να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς κυρώσεις εφόσον δεν αποδέχονται την τροποποίηση.
 • Κάθε οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών υποχρεούται να δημοσιεύει κατάλληλες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια μια σύμβασης καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.
 • Επίσης πρέπει να δημοσιεύονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
  • Επωνυμία και διεύθυνση του παροχέα υπηρεσιών
  • Περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται
  • Μηχανισμούς επίλυσης διαφορών
  • Ενθάρρυνση για παροχή συγκριτικών πληροφοριών ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να διαλέγουν τις πιο συμφέρουσες για αυτούς υπηρεσίες.

 
Χάρτης Πλοήγησης
Όροι Χρήσης
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright ©2012 Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Designed & Developed by NETinfo Plc

Επικοινωνία
 

Γραφείο Λευκωσίας – Κεντρικό Γραφείο
Διεύθυνση: Λεωφ. Ακροπόλεως 8, Γραφείο 302, 2006, Στρόβολος, 
Τ.Θ. 24874, 1304 - Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 700 00 700 
Φαξ: +357-22-516118 
e-mail: info@katanalotis.org.cy

 

μέλος των οργανισμών: