Αρχική Σελίδα / Νομοθεσία / Ασφάλεια Προιόντων
Print this page
 
Ασφάλεια Προιόντων
 

Νομοθετικές Διατάξεις

 • Ο Περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2004 (41(I)/2004) όπως τροποποιήθηκε 85(I)/2009, 22(I)/2010
 • Ο περί Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων Νόμος του 1994 (74(I)/1994) όπως τροποποιήθηκε 99(I)/1997,107(I)/1998,41(I)/2004
 • Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων» (EE L 011 της 15.1.2002, σ.4)

Γενικές Διατάξεις

Τι πρέπει να προσέχουμε πριν αγοράσουμε ένα προϊόν;

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν που πρόκειται να αγοράσετε είναι κατάλληλο για την χρήση που το θέλετε. Στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγχετε το προϊόν καθώς και την συσκευασία και να βεβαιωθείτε ότι φέρουν την απαραίτητη σήμανση. Όταν έχετε αμφιβολία για οποιοδήποτε προϊόν, μην το αγοράζετε.

Τι πρέπει να προσέχουμε αφού αγοράσουμε ένα προϊόν;

 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες
 • Ελέγξετε την ημερομηνία λήξης και τη συνιστώμενη ηλικία χρήσης

Τι πρέπει να κάνουμε όταν αντιληφθούμε ότι το προϊόν είναι μη ασφαλές;

Σε τέτοια περίπτωση πρέπει άμεσα οι καταναλωτές να διακόψουν τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος. Παράλληλα θα πρέπει να προβείτε σε καταγγελία είτε στο Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών είτε στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση ζημίας και/ή βλάβης από το προϊόν;

Αν έχετε υποστεί ζημιά ή βλάβη από ένα προϊόν, δικαιούστε αποζημίωση τόσο για τις προσωπικές όσο και για τις υλικές ζημιές που υπεστήκατε έστω και αν ο παραγωγός δεν ευθύνεται για το ελάττωμα. Όμως για να λάβετε αποζημίωση πρέπει να αποδείξετε ότι

 • Τη ζημιά που έχετε υποστεί (σωματική βλάβη ή και θάνατος)
 • Το ελάττωμα του προϊόντος ως έχει.
 • Τη σύνδεση μεταξύ του προϊόντος και της βλάβης και/ή ζημιάς που έχετε υποστεί.

Πως μπορούμε να προστατευτούμε;

      Με σωστή επιλογή προϊόντων: θα πρέπει να ελέγχετε εάν το προϊόν δεν έχει κάποιο ελάττωμα που πιθανόν να σας προκαλέσει κάποιο ατύχημα ή να βλάψει την υγεία σας ή να προκαλέσει οικονομική ζημιά σε εσάς και τρίτα πρόσωπα.

      Με σωστή χρήση του προϊόντος: θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα του

Ήξερες ότι……….

Η ασφάλεια προϊόντος είναι ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα του καταναλωτή;

Οι πιο πάνω νομοθεσίες υποχρεώνουν τους παραγωγούς να διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα;

Οι παραγωγοί έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στους καταναλωτές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ούτος ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τους κινδύνους που παρουσιάζει ένα προϊόν κατά τη διάρκεια της χρήσης του;

Παραγωγός θεωρείται :

 1. ο εκπρόσωπος του κατασκευαστή, αν ο τελευταίος δεν είναι εγκατεστημένος στην Ε.Ε;
 2. ο εισαγωγέας του προϊόντος, αν ο εκπρόσωπος του κατασκευαστή δεν είναι εγκατεστημένος στην Ε.Ε;
 3. οι άλλοι επαγγελματίες της αλυσίδας παραγωγής, εφόσον οι δραστηριότητές τους μπορούν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του προϊόντος;

Σε περίπτωση τραυματισμού ή οικονομικής βλάβης από χρήση, κατοχή ελαττωματικού προϊόντος, οι καταναλωτές έχουν  δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο, για να ζητήσουν αποζημίωση εναντίον του κατασκευαστή/εισαγωγέα ή του πωλητή (του τελευταίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις);

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να είναι ασφαλή. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής αντιληφθεί οποιαδήποτε παρανομία πρέπει να το καταγγείλει άμεσα είτε στον Σύνδεσμο Καταναλωτών Κύπρου είτε στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτών του Υπουργείου  Εμπορίου Ενέργειας Βιομηχανίας και Τουρισμού;

Τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE, συνάδουν με τις γενικές απαιτήσεις και πρόνοιες ασφάλειας και ελέγχου της Ε.Ε;

Η γενική υποχρέωση περί της ασφάλειας των προϊόντων και η απαίτηση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών ισχύουν μόνο για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην επικράτεια της Ε.Ε;

Τα προϊόντα που αγοράζονται σε ή από τρίτες χώρες ενδέχεται να μην πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές;

 
Χάρτης Πλοήγησης
Όροι Χρήσης
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright ©2012 Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Designed & Developed by NETinfo Plc

Επικοινωνία
 

Γραφείο Λευκωσίας – Κεντρικό Γραφείο
Διεύθυνση: Λεωφ. Ακροπόλεως 8, Γραφείο 302, 2006, Στρόβολος, 
Τ.Θ. 24874, 1304 - Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 700 00 700 
Φαξ: +357-22-516118 
e-mail: info@katanalotis.org.cy

 

μέλος των οργανισμών: