Αρχική Σελίδα / Νομοθεσία / Πιστωτικές Συμφωνίες
Print this page
 
Πιστωτικές Συμφωνίες
 

Νομοθετικές Διατάξεις

 • Ο Περί Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμος του 2010 (106(I)/2010) ως τροποποιήθηκε 106(I)/2010, 176(I)/2012, 40(Ι)/2013,50(I)/2013 
 • Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συμφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόμος του 2001 (39(I)/2001) ως τροποποιήθηκε 166(I)/2001, 34(I)/2002, 77(I)/2002,33(I)/2004,92(I)/2007, 126(I)/2009, 107(I)/2010 
 • Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008 , για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

 

Γενικές Πληροφορίες

Τι είναι η συμφωνία πίστωσης;

Είναι συμφωνία δυνάμει της οποίας πιστωτικός φορέας χορηγεί ή υπόσχεται να χορηγήσει σε καταναλωτή πίστωση υπό μορφή δανείου ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, εξαιρουμένης σύμβασης που συνάπτεται για τη συνεχή παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία ο καταναλωτής καταβάλλει με δόσεις το τίμημα για τις εν λόγω υπηρεσίες ή αγαθά κατά τη διάρκεια της παροχής τους.

Τι καλύπτει η νομοθεσία;

Η νομοθεσία καλύπτει συμφωνίες για στεγαστικά δάνεια, για ποσό μέχρι €200,000 και για λοιπά καταναλωτικά δάνεια από €200 έως €75,000.

Τι πληροφορίες υποχρεούται να παρέχει ο πιστωτικός φορέας στον καταναλωτή προτού υπογράψει την συμφωνία;

Πριν την υπογραφή μιας σύμβασης ο πιστωτικός φορέας είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον καταναλωτή εντός εύλογου χρόνου βασικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται σε σαφή και τυποποιημένη μορφή σύμφωνα με το έντυπο που ονομάζεται Τυποποιημένες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Πληροφορίες (παράρτημα ΙΙ του Νόμου). Με αυτό τον τρόπο ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τις προσφορές και να επιλέξει την καλύτερη.

Τι είναι το ΣΕΠΕ;

Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) είναι το συνολικό κόστος του δανείου (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και όλων των τραπεζικών εξόδων που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής), εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό του ποσού που έχει δανειστεί.

Το ΣΕΠΕ  δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα συνολικά έξοδα ενός δανείου και είναι το καλύτερο εργαλείο στη διαδικασία σύγκρισης διαφορετικών σχεδίων, είτε της ιδίας της Τράπεζας, είτε άλλων Τραπεζών μεταξύ τους.

Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής στις τραπεζικές διαφημίσεις;

Η διαφήμιση που αναφέρεται στο επιτόκιο ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό σχετικά με το κόστος της πίστωσης πρέπει να παρουσιάζει πληροφορίες που θα  βοηθήσουν τον καταναλωτή να συγκρίνει τις διάφορες επιλογές και να καταλήξει στην καλύτερη για αυτόν προσφορά. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να παραπέμπει τον καταναλωτή σε αντιπροσωπευτικό παράδειγμα με την ακόλουθη σειρά:

(α) το χρεωστικό επιτόκιο, σταθερό ή μεταβλητό ή αμφότερα, μαζί με πληροφορίες για τυχόν εφαρμοζόμενες χρεώσεις που περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή·

(β) το συνολικό ποσό της πίστωσης·

(γ) το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο·

(δ) κατά περίπτωση τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης·

(ε) σε περίπτωση πίστωσης υπό μορφή προθεσμιακής καταβολής για συγκεκριμένο αγαθό ή υπηρεσία, την τιμή τοις μετρητοίς και το ποσό της τυχόν προκαταβολής· και

(στ) κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής και το ποσό των δόσεων.

Είναι εφικτό για τον καταναλωτή να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή του δανείου του;

Ναι, είναι εφικτό να εξοφλήσει όλο το οφειλόμενο ποσό του δανείου πριν τη λήξη της συμφωνίας, με την επίδοση γραπτής ειδοποίησης τερματισμού προς τον πιστωτή, ο οποίος οφείλει να μειώσει το συνολικό κόστος της πίστωσης.  Σε τέτοια περίπτωση, ο πιστωτής δικαιούται να απαιτήσει την καταβολή του προβλεπόμενου από το νόμο διοικητικού εξόδου.

Μπορεί ο καταναλωτής να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση δανείου;

Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση αδυναμίας του καταναλωτή  να καταβάλεις τις δόσεις που απαιτούνται για υφιστάμενο δάνειο, να τον καλέσει για διαπραγμάτευση για αναδιάρθρωση του δανείου του.
Μπορείς να μάθεις τις υποχρεώσεις τις τράπεζας και τα δικαιώματα σου για το συγκεκριμένο θέμα στο πιο κάτω link:

Link Kεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Μπορεί ο καταναλωτής να υπαναχωρήσει από μια σύμβαση πίστωσης;

Ο καταναλωτής μπορείς να αλλάξει γνώμη και να υπαναχωρήσει  από τη σύμβαση πίστωσης χωρίς εξηγήσει τους λόγους εντός 14 ημερών από την υπογραφή της. Θα πρέπει, βέβαια, να επιστρέψει στον πιστωτικό φορέα τα χρήματα που δανείστηκε, με τόκο και να καλύψει οποιαδήποτε μη επιστρεφόμενα τέλη που κατέβαλε ήδη ο πιστωτικός φορέας.

Τα δικαιώματα του καταναλωτή σε μια σύμβαση πίστωσης

 • Το δικαίωμα υπογραφής της σύμβασης σε χαρτί και να λάβει αντίγραφό της.
 • Το δικαίωμα αξιολόγησης της φερεγγυότητάς του καταναλωτή. Δηλαδή θα γίνεται  έλεγχος της ικανότητάς του καταναλωτή κατά πόσο θα μπορεί να αποπληρώσει τα χρήματα που σκοπεύει να δανειστεί. Βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχει ο ίδιος  και/ή  που προέρχονται από σχετικές βάσεις δεδομένων.
 • Το δικαίωμα στην ενημέρωση σε περίπτωση που το αίτημά του για πίστωση απορριφθεί με βάση πληροφορίες που υπάρχουν σε βάση δεδομένων αξιολόγησης φερεγγυότητας, εκτός εάν αυτό δεν επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.
 • Το δικαίωμα στην ενημέρωση όποτε αλλάζει το χρεωστικό επιτόκιο.
 • Ειδικά δικαιώματα σχετικά με τη δυνατότητα υπερανάληψης, όπως το δικαίωμα ενημέρωσης για αλλαγές της δυνατότητας αυτής.
 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης από μια σύμβαση πίστωσης αόριστης διάρκειας.
 • Το δικαίωμα να ενημερώνεται για την εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτα μέρη και να μη βρεθεί σε πιο δυσμενή θέση εξαιτίας αυτού του γεγονότος.
 • Το δικαίωμα στην ενημέρωση αν υπερβεί το πιστωτικό του όριο και να μάθει τα σχετικά έξοδα.

 
Χάρτης Πλοήγησης
Όροι Χρήσης
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright ©2012 Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Designed & Developed by NETinfo Plc

Επικοινωνία
 

Γραφείο Λευκωσίας – Κεντρικό Γραφείο
Διεύθυνση: Λεωφ. Ακροπόλεως 8, Γραφείο 302, 2006, Στρόβολος, 
Τ.Θ. 24874, 1304 - Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 700 00 700 
Φαξ: +357-22-516118 
e-mail: info@katanalotis.org.cy

 

μέλος των οργανισμών: