Αρχική Σελίδα / Νομοθεσία / Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
Print this page
 
Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
 

Νομοθετική Διάταξη

 • Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος του 2007 ως τροποποιήθηκε 81(I)/2013, 135(I)/2013

Γενικές Πληροφορίες

Τι σημαίνει ο όρος Αθέμιτη Εμπορική Πρακτική;

 • Ο όρος αθέμιτη πρακτική σημαίνει οποιαδήποτε απαράδεκτη πράξη από πλευρά εμπόρου προς τον καταναλωτή,σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Η εμπορική πρακτική αναφέρεται σε δραστηριότητες που συνδέονται με την προώθηση,πώληση ή προμήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές. Καλύπτει οποιαδήποτε πράξη,παράλειψη, τρόπο συμπεριφοράς, εκπροσώπηση, ή εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και του μάρκετινγκ που διεξάγει ένας εμπορευόμενος.

Είδη αθέμιτης εμπορικής πρακτικής

 • Παραπλανητική πρακτική

Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαμβάνει εσφαλμένες και/ή αναληθή πληροφορίες ή, όταν, με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασής της, εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το μέσο καταναλωτή,ακόμα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειμενικά, ορθές, ή όταν τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δε θα ελάμβανε.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στα ακόλουθα :

 • Στην ύπαρξη καθώς και τη φύση του προϊόντος
 • Στα χαρακτηριστικά του προϊόντος (η διαθεσιμότητα, τα οφέλη, οι κίνδυνοι, η εκτέλεση, η σύνθεση, τα συνοδευτικά εξαρτήματα, η μέθοδος και η ημερομηνία κατασκευής ή παροχής, η παράδοση, η καταλληλότητα, η χρήση, η ποσότητα, οι προδιαγραφές, η γεωγραφική ή εμπορική προέλευση ή τα αναμενόμενα από τη χρήση του προϊόντος αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιμών ή ελέγχων του προϊόντος)
 • κάθε δήλωση ή σύμβολο που αφορά άμεση ή έμμεση χορηγία ή έγκριση του εμπορευόμενου ή του προϊόντος από τις αρμόδιες αρχές.
 • Στην τιμή ή τον τρόπο υπολογισμού της ή την ύπαρξη ειδικής πλεονεκτικής τιμής προς τους καταναλωτές.
 • στην ανάγκη υπηρεσίας, ανταλλακτικού, αντικατάστασης ή επισκευής του προϊόντος
 • στη φύση, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα δικαιώματα του εμπορευόμενου ή του πράκτορά του, όπως είναι η ταυτότητα και τα περιουσιακά στοιχεία του, τα προσόντα του, η ιδιότητα, η έγκριση, η εταιρική σχέση ή η σύνδεση και η κυριότητα δικαιωμάτων βιομηχανικής, εμπορικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα βραβεία και οι διακρίσεις του.

Επίσης παραπλανητική πρακτική είναι όταν περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Κάθε τρόπο προώθησης προς πώληση προϊόντος (μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένης της συγκριτικής διαφήμισης, που δημιουργεί σύγχυση με προϊόντα, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και άλλα διακριτικά γνωρίσματα ενός ανταγωνιστή.
 •  μη συμμόρφωση του εμπορευόμενου προς τις δεσμεύσεις που περιέχουν κώδικες συμπεριφοράς με τους οποίους ανέλαβε να δεσμευτεί, όταν:

(i) Η δέσμευση δεν είναι προγραμματική αλλά είναι ρητή και μπορεί να εξακριβωθεί, και

(ii) ο εμπορευόμενος αναφέρει σε μια εμπορική πρακτική ότι δεσμεύεται από τον κώδικα.

 • Παραπλανητική παράλειψη

Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν, στο πραγματικό της πλαίσιο παραλείπονται ουσιώδεις και/ή ασαφή και/ή αποκρύπτονται πληροφορίες που χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής, για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση αγοράς, και ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση αγοράς την οποία διαφορετικά δε θα ελάμβανε.

 • Επιθετικές εμπορικές πρακτικές

 Μια εμπορική πρακτική θεωρείται επιθετική εάν, ο έμπορος χρησιμοποιεί παρενόχληση, καταναγκασμό, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης σωματικής βίας, ή κατάχρηση επιρροής και, ως εκ τούτου, παρεμποδίζει σημαντικά ή ενδέχεται να παρεμποδίσει σημαντικά την ελευθερία επιλογής ή συμπεριφοράς του μέσου καταναλωτή ως προς το προϊόν, με αποτέλεσμα να τον οδηγεί ή να είναι πιθανόν να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση αγοράς που διαφορετικά δε θα ελάμβανε.

Αρμόδια Αρχή του κράτους

 Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δίδονται από το Νόμο οι απαιτούμενες εξουσίες και αρμοδιότητες στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την επιτήρηση και εφαρμογή των προνοιών του Νόμου, ενώ καθορίζεται μηχανισμός και διαδικασίες επιβολής διοικητικών προστίμων σε περίπτωση παραβάσεων και ιεραρχικής προσφυγής εναντίον των αποφάσεων για επιβολή διοικητικών προστίμων.

Με την εφαρμογή του Νόμου, οι καταναλωτές απολαμβάνουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας από εμπορικές πρακτικές που στρεβλώνουν την οικονομική τους συμπεριφορά, τους εμποδίζουν να πάρουν τις ορθές αποφάσεις και γενικά βλάπτουν τα οικονομικά τους συμφέροντα.

 Που μπορούν να υποβάλουν παράπονο οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν παράπονο που αφορά έμπορο/εταιρεία με έδρα της την Κύπρο

 • Στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών
 • Στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών στη γραμμή του Καταναλωτή 1429,
 • Διασυνοριακά παράπονα μπορούν να υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου (στην ιστοσελίδα www. ecccyprus.org ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ecccyprus@mcit.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22867177).

Παραδείγματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

 • Η προσφορά προϊόντος σε καθορισμένη τιμή και στη συνέχεια η άρνηση επίδειξής του αποτελεί αθέμιτη εμπορική πρακτική και απαγορεύεται.
 • Η δημιουργία εντύπωσης ότι ένα προϊόν μπορεί να πωλείται νόμιμα ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορεί, αποτελεί αθέμιτη εμπορική πρακτική και απαγορεύεται.

Επιπλέον, δεν δεσμευόμαστε από καταχρηστικές ρήτρες σε συμφωνίες με προμηθευτές/πωλητές.  Καταχρηστικές ρήτρες μπορεί να θεωρηθούν και οι ακόλουθες:

 • ρήτρα που μας αποκλείει το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη συμφωνία ενώ ισχύει το αντίθετο για το άλλο μέρος
 • ρήτρα που περιορίζει ή αποκλείει τη νομική ευθύνη του προμηθευτή/πωλητή έναντι μας σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης
 • ρήτρα που μας επιβάλλει δυσανάλογα ψηλές αποζημιώσεις όταν παραλείψουμε να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας
 • ρήτρα που μας υποχρεώνει να εκπληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις μας, ενώ ο προμηθευτής/πωλητής δεν εκπληρώνει τις δικές του.

Τι είναι καταχρηστική ρήτρα;

Κάθε φορά που ένας καταναλωτής αγοράζει  ένα προϊόν ή υπηρεσία από επαγγελματία έμπορο συνάπτετε μια σύμβαση. Για παράδειγμα όταν παραγγείλει ελαστικά αυτοκινήτου μέσω διαδικτύου ή όταν αγοράζει είδη καθημερινής κατανάλωσης ή ακόμα όταν αγοράσει είδη ένδυσης.  Οι συνήθεις όροι σύμβασης που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους,  ονομάζονται "όροι και προϋποθέσεις" και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης σύμβασης που πρέπει ενδεχομένως να υπογραφεί. Πρέπει πάντοτε οι όροι να είναι δίκαιοι. Οι όροι σύμβασης πρέπει να είναι διατυπωμένοι σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Τυχόν ασάφειες πρέπει να ερμηνεύονται προς όφελος του καταναλωτή. Καταχρηστική ρήτρα  είναι κάθε ρήτρα η οποία δημιουργεί σε βάρος του καταναλωτή σημαντική ανισότητα ανάμεσα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Ένα απλό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένας όρος ο οποίος να επιτρέπει  στον έμπορο να τροποποιεί το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία μονομερώς και χωρίς έγκυρη αιτιολογία.

ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΙΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΜΗΝ ΤΙΣ ΤΗΡΗΣΕΤΕ

ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 • Σήματα trust και κώδικες à χρησιμοποίηση του σήματος trust χωρίς την αντίστοιχη άδεια από την αρμόδια αρχή
 • Διαφήμιση δόλωμα à όταν τα αποθέματα δεν επαρκούν π.χ Διαφήμιση ενός κινητού τηλεφώνου σε πολύ χαμηλή τιμή σε σύγκριση με άλλες προσφορές της αγοράς,χωρίς να υπάρχουν επαρκή αποθέματα ενώπιον της ζήτησης που θα αναμενόταν χάρη στη διαφήμιση.
 • Δόλωμα και μεταστροφή à Πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε καθορισμένη τιμή και στη συνέχεια:

α) άρνηση επίδειξης του διαφημιζόμενου προϊόντος στους καταναλωτές,

β) άρνηση λήψης παραγγελιών για το προϊόν ή παράδοσή τους σε εύλογο χρόνο,

γ) επίδειξη ενός ελαττωματικού δείγματός του, με πρόθεση προώθησης ενός άλλου προϊόντος.

 • Περιορισμένες Προσφορές –  Ειδική Προσφορά μόνο σήμερα à  Ψευδής δήλωση ότι το προϊόν θα είναι διαθέσιμο για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, ή ότι θα διατίθεται μόνο υπό ειδικούς όρους επί πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να προκληθεί η λήψη άμεσης απόφασης και να στερηθεί από τους καταναλωτές η δυνατότητα ή ο χρόνος να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή.
 • Παγίδα: «Γνωστή εταιρεία, ή μήπως όχι; à Προώθηση παρόμοιου προϊόντος με εκείνο που προσφέρει συγκεκριμένος κατασκευαστής, με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπλανάται σκοπίμως ο καταναλωτής ότι έχει κατασκευασθεί από τον συγκεκριμένο κατασκευαστή, ακόμα και όταν δεν συμβαίνει αυτό.
 • Διευκόλυνση κέρδους:  Πώς να κερδίσετε το λαχείο àΙσχυρισμός ότι τα προϊόντα μπορούν να διευκολύνουν το κέρδος σε τυχερά παιχνίδια.
 •  Ψευδείς ισχυρισμοί για θεραπευτικές ιδιότητες: à Αναληθής ισχυρισμός ότι το προϊόν είναι σε θέση να θεραπεύσει ασθένειες, δυσλειτουργίες ή δυσμορφίες
 •  Πληροφορίες αγοράς à  Διάδοση ουσιωδώς ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς ή τη δυνατότητα εύρεσης του προϊόντος, προκειμένου να παροτρυνθεί ο καταναλωτής να αποκτήσει το προϊόν υπό όρους λιγότερο ευνοϊκούς απ’ ότι στις κανονικές συνθήκες της αγοράς.
 • Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Εγγυήσεις σε όλη την Ευρώπηà Δημιουργία της ψευδούς εντύπωσης ότι οι υπηρεσίες μετά την πώληση του προϊόντος διατίθενται σε κράτος μέλος άλλο από αυτό στο οποίο πωλείται το προϊόν.
 • Διαφήμιση προϊόντων τα οποία δεν μπορούν να πωλούνται νόμιμα àΔήλωση ή με άλλο τρόπο δημιουργία της εντύπωσης ότι ένα προϊόν μπορεί να πωλείται νόμιμα ενώ δεν μπορεί.
 • Πυραμιδωτά συστήματα à Δημιουργία, λειτουργία ή προώθηση ενός πυραμιδωτού συστήματος πωλήσεων, όπου  ο καταναλωτής θεωρεί ότι έχει την ευκαιρία να έχει όφελος που προκύπτει πρωτίστως από την εισαγωγή άλλων καταναλωτών στο σύστημα παρά από την πώληση ή την κατανάλωση των προϊόντων.
 • Ψευδείς ισχυρισμοί σχετικά με μετακόμιση ή παύση της δραστηριότητας της επιχείρησης à Ισχυρισμός ότι ο εμπορευόμενος πρόκειται να σταματήσει τη δραστηριότητά του ή να μετακομίσει, ενώ αυτό δεν ισχύει.
 • Έπαθλα: «Συγχαρητήρια! Κερδίσατε! à Ισχυρισμός σε μία εμπορική πρακτική διεξαγωγής διαγωνισμού ή καταβολής επάθλων χωρίς τη χορήγηση των περιγραφόμενων επάθλων ή του ισοδυνάμου τους.
 • Δημιουργία ψευδούς εντύπωσης για δωρεάν προσφορές à Περιγραφή του προϊόντος ως «δωρεάν», «χωρίς επιβάρυνση» ή αντίστοιχα αν ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει άλλη πληρωμή πλην του αναπόφευκτου κόστους για την απάντηση στην εμπορική πρακτική ή για την παραλαβή ή την παράδοση του αντικειμένου.

 
Χάρτης Πλοήγησης
Όροι Χρήσης
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright ©2012 Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Designed & Developed by NETinfo Plc

Επικοινωνία
 

Γραφείο Λευκωσίας – Κεντρικό Γραφείο
Διεύθυνση: Λεωφ. Ακροπόλεως 8, Γραφείο 302, 2006, Στρόβολος, 
Τ.Θ. 24874, 1304 - Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 700 00 700 
Φαξ: +357-22-516118 
e-mail: info@katanalotis.org.cy

 

μέλος των οργανισμών: