Αρχική Σελίδα / Νομοθεσία / Δικαιώματα Καταναλωτή Εντός, Εκτός Εμπορικού Καταστήματος και Εξ Αποστάσεως
Print this page
 
Δικαιώματα Καταναλωτή Εντός, Εκτός Εμπορικού Καταστήματος και Εξ Αποστάσεως
 

Νομοθετικές Διατάξεις

 • Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013 Ν.133 (Ι) 2013

Ο Νόμος Ν.133(Ι)/2013 εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται μεταξύ ενός εμπόρου και ενός καταναλωτή εκτός εμπορικού καταστήματος, εντός εμπορικού καταστήματος, εξ αποστάσεως, σε συμφωνίες παροχής υπηρεσιών και συμφωνίες πώλησης.

Εφαρμόζεται επίσης, σε συμβάσεις προμήθειας νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες συμβάσεις από δημόσιους παρόχους.

Γενικές Πληροφορίες

Μέρος Ι (Συμφωνίες εντός εμπορικού καταστήματος)

Τι σημαίνει εμπορικό κατάστημα;  Εμπορικό κατάστημα είναι κάθε ακίνητος χώρος λιανικής πώλησης, όπου ο έμπορος πραγματοποιεί τη δραστηριότητα του σε μόνιμη βάση, ή κάθε κινητός χώρος λιανικής πώλησης, όπου ο έμπορος πραγματοποιεί τη δραστηριότητα του σε συνήθη βάση.

Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχει ο έμπορος στον καταναλωτή;   Ο έμπορος πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή τις εξής πληροφορίες με κατανοητό τρόπο:

 • Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή υπηρεσιών
 • Την ταυτότητα του εμπόρου (εμπορική επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου)
 • Συνολική τιμή των αγαθών
 • Τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, παράδοση, εκτέλεση, και προθεσμία κατά την οποία ο έμπορος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει την υπηρεσία
 • Την πολιτική που εφαρμόζει για την επίλυση των παραπόνων.
 • Υπενθύμιση/ενημέρωση για την ύπαρξη νόμιμης εγγύησης
 • Τη διάρκεια της συμφωνίας (εάν υφίσταται)
 • Τις δυνατότητες λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου μαζί με μέτρα προστασίας
 • Τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών στον οποίο υπάγεται ο έμπορος (εάν υπάγεται)
 • Τυχών άλλους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ( Συμφωνίες εξ΄αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος)

Πέραν των πιο πάνω, ο παρόν νόμος ενημερώνει τους καταναλωτές όσο αφορά τα δικαιώματα τους σε υπαναχωρήσεις για εξ’ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.

Τι σημαίνει εξ’ αποστάσεως σύμβαση;  Κάθε σύμβαση η οποία συμφωνείται μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή σε περιπτώσεις εξ’ αποστάσεως και/ή παροχής υπηρεσιών χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία αμφοτέρων.

*Παροχή υπηρεσιών  κάθε σύμβαση με μοναδική εξαίρεση τις συμβάσεις όπου ο έμπορος παρέχει υπηρεσίες στο καταναλωτή, και ο καταναλωτής αναλαμβάνει να καταβάλει τίμημα.

Τι σημαίνει σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος; Κάθε σύμβαση μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή:

α) η οποία συνάπτεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το εμπορικό κατάστημα του εμπόρου, ή

β) για την οποία έγινε προσφορά από τον καταναλωτή

γ) η οποία συνάπτεται στο εμπορικό κατάστημα του εμπόρου ή με χρήση οποιουδήποτε μέσου εξ΄αποστάσεως επικοινωνίας αμέσως μετά από την προσωπική και ατομική επαφή του καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το εμπορικό κατάστημα του εμπόρου, με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία και του καταναλωτή, ή

δ) η οποία συνάπτεται στη διάρκεια εκδρομής οργανωμένης από τον έμπορο με σκοπό ή αποτέλεσμα τη διαφήμιση και πώληση αγαθών ή υπηρεσιών στον καταναλωτή.

 

Οι εμπορικές ιστοσελίδες οφείλουν να αναγράφουν σαφώς και ευανάγνωστα ότι η παραγγελία των καταναλωτών συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής. Εάν ο έμπορος δεν συμμορφωθεί με τον παρόν νόμο ο καταναλωτής δεν δεσμεύεται από τη σύμβαση ή την παραγγελία.

Τι είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης;  Ο καταναλωτής δύναται εντός 14 ημερών να υπαναχωρήσει από την εξ’ αποστάσεως σύμβαση, ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες.

***ΠΡΟΣΟΧΗ*** ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η προθεσμία υπαναχώρησης σε εξ’ αποστάσεως και/ή εκτός εμπορικού καταστήματος  λήγει 14 μέρες από 

 • Την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης (για συμβάσεις υπηρεσιών)
 • Την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών (για συμβάσεις πώλησης)
 • Την μέρα σύναψης της σύμβασης σε περίπτωση συμβάσεων παροχής νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΤΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΓΕΙ 12 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ.

 

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από μια σύμβαση ο έμπορος υποχρεούται εντός 14 ημερών  να επιστρέψει κάθε πληρωμή στον καταναλωτή χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα όπου ο καταναλωτής χρησιμοποίησε κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός αν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο έμπορος δεν είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τυχόν πρόσθετες δαπάνες παράδοσης εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει άλλο τρόπο ακριβότερο από εκείνο που του παρείχε ο έμπορος. 

Χρειάζεται επίσης να σημειωθούν και οι υποχρεώσεις που δεσμεύουν τους καταναλωτές σε περίπτωση υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει και/ή μεταβιβάσει στον έμπορο τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία. Παράλληλα, ο καταναλωτής βαρύνεται με την ευθύνη για τυχόν μείωσης της αξίας των αγαθών. 

***ΠΡΟΣΟΧΗ***  ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΤΑΝ Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΣΧΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ***  

 
Χάρτης Πλοήγησης
Όροι Χρήσης
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Copyright ©2012 Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Designed & Developed by NETinfo Plc

Επικοινωνία
 

Γραφείο Λευκωσίας – Κεντρικό Γραφείο
Διεύθυνση: Λεωφ. Ακροπόλεως 8, Γραφείο 302, 2006, Στρόβολος, 
Τ.Θ. 24874, 1304 - Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 700 00 700 
Φαξ: +357-22-516118 
e-mail: info@katanalotis.org.cy

 

μέλος των οργανισμών: